Soutěž Probiolact Baby

Pravidla soutěže

„ProbioLact Baby“

 

Úvodní ustanovení

(1)       Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel(dále jen „pravidla“) soutěže  o doplněk stravy „ProbioLact Baby“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže.

(2)       Pořadatelem soutěže je společnost FAVEA Plus a.s. se sídlem Slezská 949/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 27277054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11262 (dále jen „pořadatel”).

Termín a místo konání soutěže

(1)       Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 1.8.2020 0.00 hod. do 29.6.2021 24:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).

 

III.

Účast v soutěži

(1)       Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která nebyla ze soutěže vyloučena a splní podmínky stanovené těmito pravidly (dále jen „soutěžící“).

(2)      Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké.

(3)       Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

(4)       Účast v soutěži je dobrovolná.

(5)       Účast v soutěži je podmíněna nákupem výrobku ProbioLact Baby, doplněk stravy,(dále jen „soutěžní výrobek“) v lékárnách působících v České republice nebo na eshop.faveaplus.cz. K nákupu soutěžního výrobku obdrží každý účastník soutěžní pohlednici, prostřednictvím níž se může do soutěže zapojit. Zařazení do soutěže je podmíněno správnou odpovědí na soutěžní otázku uvedenou na soutěžní pohlednici způsobem tam uvedeným a zároveň vyplněním kontaktních údajů, jak je stanoveno na soutěžní pohlednici.

 

Průběh soutěže, losování a výhry v soutěži

(1)       Účastník se do soutěže zapojí tak, že zašle správně zodpovězenou otázku a své kontaktní údaje pořadatelovi soutěže, společnosti FAVEA Plus a.s., prostřednictvím soutěžní pohlednice na adresu Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@faveaplus.cz. V textu emailu uvede odpověď na otázku a kontaktní údaje soutěžícího (jméno, příjmení doručovací adresu, popřípadě telefonní kontakt), do předmětu uvede heslo „ProbioLact Baby“. Svou účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

(2)       Soutěžící se může soutěže zúčastnit zasláním soutěžní pohlednice a/nebo e-mailové zprávy se správnou odpovědí na soutěžní otázku i opakovaně.

(3)       Toliko pořadateli přísluší posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími; stejně tak toliko pořadatel má právo bez dalšího vyloučit soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že soutěžící uspěl v soutěži jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele o vyloučení soutěžícího je konečné a nezvratné.

(4)      Výherci budou určeni losováním. Slosování došlých, řádně vyplněných soutěžních pohlednic a  e-mailových zpráv provede pořadatel soutěže ve čtyřech termínech, a to  31. 10. 2020, 31. 12. 2020, 31. 3. 2021 a 30. 6. 2021. Losování proběhne za přítomnosti statutárního orgánu pořadatele soutěže a bude o něm pořízen písemný záznam. Záznam zveřejní pořadatel  do pěti dnů po losování na  www.faveaplus.cz.

 

(5)       V každém slovování bude vylosován jeden soutěžící, který vyhrává soutěžní výrobek na celý rok (tj. 12 x balení o obsahu 30 tablet), pět soutěžících, kteří vyhrávají soutěžní výrobek na půl roku (tj. každý výherce 6 x balení o obsahu 30 tablet) a deset soutěžících, kteří vyhrávají soutěžní výrobek na jeden měsíc (tj. každý výherce 1 x balení o obsahu 30 tablet).

 

(6)       Řádně vyplněné soutěžní pohlednice a e-mailové zprávy se zařadí do nejbližšího termínu slosování následujícím po jejich doručení pořadateli a zůstávají zařazené do každého následujícího slosování pořádaného po termínu zařazení. Výherní soutěžní pohlednice a e-mailové zprávy (tedy vylosované soutěžní pohlednice či e-mailové zprávy výherců z předchozího slosování viz čl. IV, odst. 4 pravidel) již nebudou zařazeny do následujících slosování.  .

 

Komunikace s výherci a doručení výher

(1)       Vedle zveřejnění výherců postupem podle čl. IV. odst 4/ pravidel, bude pořadatel informovat výherce formou poštovní korespondence, telefonicky (pokud bude pořadateli tento kontakt soutěžícím sdělen) či e-mailem, a to nejpozději do 10 pracovních dní od termínu příslušného slosování.

 

(2)       Výhra v soutěži bude pořadatelem zaslána na adresu, kterou výherce uvedl na soutěžní pohlednici a/nebo v e-mailové zprávě, a to nejpozději do 1 měsíce od příslušného slosování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak. Výhru lze zaslat pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry. Vrácené či nevyzvednuté výhry propadají ve prospěch pořadatele.

 

Zpracování osobních údajů

(1)       Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí bude pořadatel jako správce zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje soutěžících, zejména výherců, a to v rozsahu   jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefon, které soutěžící vyplnil v soutěžní pohlednici a/nebo e-mailové zprávě, případně ke zpracování dalších údajů, které soutěžící pořadateli sdělil v souvislosti s jeho účastí v soutěži   (dále jen „údaje“).. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 6 měsíců  od skončení doby konání soutěže.

 

(2)       Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

(3)       Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

(4)       Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě), nebudou tedy předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány mimo Evropskou unii.

(5)       Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude výherci výhra předána.

(6)       Správcem osobních údajů zde uvedených je pořadatel soutěže – společnost FAVEA Plus, a.s. se sídlem Slezská 949/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 27277054

 

(7)      Soutěžící bere na vědomí, že má v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že soutěžící udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů však není dotčena zákonnost předchozího zpracování. V případě pochybností o dodržování pravidel zpracování osobních údajů se může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Soutěžící může kontaktovat pořadatele (správce osobních údajů) na adrese Slezská 949/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

(1)      Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

(2)       Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

(3)       Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

(4)       Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

(5)       Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na internetové stránce www.faveaplus.cz. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na facebookové stránce, mají přednost tato úplná pravidla. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

(6)       Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v komunikaci s pořadatelem pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

 

 

Vydáno v Praze dne 1.8.2020.